Podmínky použití

Vítejte na cvicmeonline.cz (a její další zaregistrované varianty) webové stránky a on-line platformy pro zdraví a wellness (dále jen " služba "), provozovatelem služby je L2Y s.r.o. Tyto podmínky používání jsou právně závaznou dohodu mezi Vámi a provozovateli služeb na cvicmeonline.cz (dále jen “ L2Y ”) týkající se vašeho používání služby. Při použití služby, potvrzujete, že jste četli, porozuměli a souhlasíte, že budete vázáni podmínkami použití, včetně případných dodatečných pokynů na L2Y ochrany osobních údajů, a případných budoucích úprav této smlouvy (dále společně jen " dohoda "), též, že se stanete " členy "registrací uživatelského účtu na službě. Pokud máte námitky k něčemu v této dohodě nebo v L2Y ochrany osobních údajů, prosím okamžitě ukončete vaše užívání služby.

 1. Způsobilost. Musí vám být nejméně osmnáct (18) let pro možnost se zaregistrovat jako člen L2Y a službu používat, nebo takto může učinit váš zákonný zástupce a pod jeho částečným dozorem, popřípadě písemným souhlasem tak můžete služeb využívat. Členství ve službě je vyhrazeno fyzickým osobám. Členství ve službě je neplatné, pokud je vám zakázáno. L2Y si vyhrazuje právo kdykoliv účet zrušit a to v případě zjištění zadání klamných informací o uživateli, či zjištění protiprávního chování uživatele. Při použití služby prohlašujete a zaručujete, že máte právo, pravomoc a schopnost vstoupit do této dohody a řídit se všemi podmínkami této dohody.
 2. Ochrana osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás důležité. Ochrana osobních údajů:[] (" ochrana soukromí ") se tímto stává součástí této dohody ve formě odkazu. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů, pečlivě i podrobnosti týkající se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů.
 3. Jednotlivé funkce a služby. Při použití služby budete obeznámeni o všech funkcích služby, s výhradou některých dalších pokynů nebo pravidel vztahujících se na specifické služby a funkce, které mohou být čas od času zveřejněny nebo aktualizovány (dále jen " pokyny "). Všechny tyto pokyny jsou tímto začleněny pomocí odkazu v této dohodě. Do té míry, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek použití pokud je v rozporu s jakýmikoli pokyny, se podmínky použití musí řídit těmito pokyny.
 4. Úprava podmínek. L2Y si vyhrazuje právo, dle uvážení, změnit, upravit, přidat, nebo odebrat části této dohody a to kdykoli bez předchozího upozornění. Pro případné změny prosím kontrolujte Podmínky použití a pokyny pravidelně. Vaším dalším používání služby po provedení změn vyjadřujete svůj závazný souhlas s těmito změnami. V případě jakýchkoli podstatných změn této dohody, budou tyto změněné podmínky automaticky účinné třicet dní po svém zveřejnění na službě.
 5. Členství. Pokud se zaregistrujete k účtu na stránkách služby, stanete se tak automaticky jejím členem. V době registrace si můžete vybrat, zda se stanete členem buď jako klient, nebo jako pracovník, jak je definováno níže.
  1. Klientské členství. Členové, kteří používají službu k získání tréninku, výuky a poradenství poskytované v L2Y registrovanými pracovníky, popsáni níže, jsou „klienti“. Registrace jako klient je zdarma. Po registraci mohou klienti využít službu k naplánování vzdělávací, poradenské a tréninkové hodiny (dále „lekce“). Klienti budou obeznámeni s náklady na každý druh lekce předem i v průběhu procesu jejího plánování. Platby pro každou lekci budou zpracovány v době plánování tréninku nebo krátce poté. Klienti se mohou rozhodnout ke koupi jednotlivých " balíčků ", které opravňují ke koupi zvolené lekce v daném časovém období a v dané časové délce u jakéhokoliv pracovníka. Podmínky těchto balíčků jsou uvedeny na internetových stránkách. Další podmínky, kterými se řídí platby, jsou uvedeny v § 6. Jakmile je lekce naplánována a rezervována, vaše právo zrušit ji, se řídí § 8. Klient v průběhu lekce je povinen dbát na svou bezpečnost, odstranit všechny nebezpečné předměty ze svého okolí, upozornit na svůj zdravotní stav při registraci a pozorně poslouchat instrukcí od pracovníka, který se mu bude během lekce věnovat. Pokud tak neučiní, je klient sám zodpovědný za případné následky či zranění.
  2. Pracovní členství. Členové využívající službu k nabízení tréninků, výuky, nebo klientského poradenství jsou „pracovníci.“ V L2Y službě může být pracovník nazýván také " fitness trenér „,“ výživový poradce", “nutriční specialista“, instruktor, nebo jinými názvy v závislosti na druhu tréninku, výuky a poradenství, které nabízejí prostřednictvím služby.
   • Registrace. Po registraci pracovního členství, jste povinni poskytnout určité informace o vaší certifikaci, vzdělání a kvalifikaci jako fitness instruktor a poslat jejich kopii. Poskytnutím těchto informací, povolujete L2Y ověřování pravosti a přesnosti vámi poskytnutých informací, tyto ověření mohou být prováděny poskytovateli služeb L2Y nebo jimi autorizovanými třetími stranami. L2Y neschválí pracovní členství, které nejsou ověřené. L2Y si vyhrazuje právo odmítnout vaše pracovní členství z jakéhokoliv důvodu a při zjištění protiprávního, nemorálního či jiného nevhodného chování pracovníka jej posléze zrušit bez nároku na odměnu za poslední započatý měsíc.
   • Poplatky a podíl na výnosech. Pracovní členství nevyžaduje odvádění poplatku za využívání služby, pokud by se tato skutečnost v budoucnu změnila, budou o změnách všichni pracovníci řádně informováni ústně či písemně. Dalším využíváním služeb tak se změnami souhlasí. Podíl na výnosech se rozumí částce rovnající se procentům z příjmů (v tomto případě příjmů za kredity, kde je předem stanovena cena kreditu pro pracovníka) za jednotlivé lekce a odvádí se tudíž jen v případě uskutečněných lekcí v daném měsíci. Procenta z příjmů se mění na základě počtu a druhu těchto lekcí a to podle pravidel motivačního programu pro pracovníky. Motivační program a jakékoli dodatečné podmínky vztahující se k podílu na výnosech, budou uvedeny a schváleny pracovníkem v průběhu registračního procesu, a jsou považovány za součást této dohody. Pro každý uplynulý měsíc během trvání této dohody L2Y zaplatí pracovníkovi bankovním převodem provize ze zisku do 30 dnů po skončení každého kalendářního měsíce. L2Y si vyhrazuje právo změnit podmínky motivačního programu bez předchozího upozornění a bez limitu. Pracovník musí tyto podmínky nadále respektovat a řídit se jimi, nebo ukončit spolupráci s L2Y.
   • Pojištění. L2Y doporučuje, aby si pracovníci koupili pojištění odpovídající obecné odpovědnosti a profesní odpovědnosti před použitím L2Y služby.
   • Vztah mezi L2Y a pracovníky. Pracovníci zmínění v této dohodě a využívající služby jsou nezávislí dodavatelé, a NE zástupci nebo zaměstnanci L2Y. L2Y NENÍ odpovědné za jednání, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, narušení nebo nedbalost pracovníků z jakéhokoli osobního zranění, smrt, škody na majetku nebo jiné škody nebo náklady, které z nich vyplývají.
 6. Vyúčtování.
  1. Obecné. L2Y si účtuje využívání služeb prostřednictvím vašeho on-line účtu (" fakturační účet "). Souhlasíte s tím, že zaplatíte L2Y všechny poplatky za ceny v té době platné za jakékoli použití služby vaší nebo jinou vámi pověřenou osobou (včetně vašich agentů) pomocí svého fakturačního účtu, a povolujete L2Y nabíjet zvoleného platebního poskytovatele (váš " Způsob platby "), jako je PayPal, pro vaše užívání služby. Souhlasíte s tím, aby bylo zaplaceno pomocí zvoleného způsobu platby. L2Y si vyhrazuje právo opravit jakékoli chyby nebo chyby, které udělá a to i v případě, že již požádal nebo přijal platbu.
  2. Požadovány aktuální informace. Musíte bezodkladně upozornit L2Y POKUD JE PLATBA ČI ÚČET ZRUŠEN (např. ztráta či odcizení), nebo pokud jste si vědomi potenciálního narušení bezpečnosti, jako neoprávněnému zveřejnění nebo použití vašeho uživatelského jména či hesla.
  3. Způsob platby. Podmínky platby budou založeny na způsobu platby a můžou být stanoveny na základě dohody mezi vámi a finanční institucí, vydavatele kreditní karty nebo jiného poskytovatele zvoleného způsobu platby (" Poskytovatel plateb "). Pokud L2Y neobdrží platbu od vašeho poskytovatele plateb, souhlasíte s tím, že zaplatíte veškerou dlužnou částku na platební účet L2Y na vyžádání, nebo vám L2Y může pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službě.
  4. Opakovaná fakturace pro klienty. Před úplným vyčerpáním zakoupeného balíčku vám dojde na tuto skutečnost upozornění a vy si jej tak jednoduše můžete opět obnovit pomocí zaslané faktury. Nebo popřípadě využít dočasné akce na konkrétní balíček námi poskytnutý.
  5. Náhrady. L2Y neposkytuje žádné náhrady při nevyužití všech kreditů, které vám byly jako klientovi přičteny na uživatelský účet, v období jejich platnosti. Po skončení tohoto období jejich platnost nenávratně zaniká a propadají ve prospěch L2Y. Platnost kreditů lze prodloužit tak, pokud si klient ještě před ukončením jejich doby platnosti zakoupí nový balíček, tyto budou posléze prodlouženy na stejné období platnosti jako nově zakoupený balíček. Pokud jako klient zrušíte svůj uživatelský účet, je toto zcela zdarma a můžete tak učinit bez předchozí domluvy, případné nevyužité kredity propadají ve prospěch L2Y. Pokud jako pracovník zrušíte svůj účet na L2Y bez předchozí řádné ústní či písemné dohody, vzdáváte se tak nároku na vyplacení podílu na výnosech za poslední uplynulý měsíc a jakékoliv jiné náhrady s tím související.
  6. Balíčky a akce. Každý balíček či akci si L2Y vyhrazuje libovolně měnit, časově omezovat, nebo poskytovat jen smluveným partnerům či konkrétním klientům a uživatelům.
 7. Ceny. L2Y se snaží, aby všechny ceny zveřejněné prostřednictvím služby byly přesné a odpovídaly zkušenostem, praxi a dosaženého vzdělání všech pracovníků. Nicméně, ceny ve službě jsou stanoveny individuálně našimi pracovníky a založené na jejich vlastním ocenění poskytnutých služeb. V případě nesprávného zadání ceny, nebo nesprávných údajů kvůli chybě buďto u nás, nebo u pracovníků, vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit nákup provedený prostřednictvím systému. Pokud je nákup zrušen kvůli chybě cen, zajistíme vrácení kupní ceny, popřípadě kreditů. Cenové nabídky uvedeny na webu nebo jinde ve službě se mohou změnit bez předchozího upozornění před nákupem. Ceny uvedeny na těchto stránkách jsou za osobu, pokud není uvedeno jinak.
  1. Cena prodloužení lekce. Lekce může mít délku 25 minut, 40 minut a 55 minut. Jestliže zvolíte jednu ze dvou kratších variant lekce, pokud to plánovací kalendář pracovníka umožňuje, tuto lekci si můžete po předchozí dohodě s pracovníkem automaticky bez přerušení prodloužit vždy o 15 minut a to jednoduše díky tlačítku, které vás bude informovat 5 minut před koncem, zda si chcete právě probíhající lekci prodloužit. Nejdéle však lze lekci prodloužit na délku 55 minut. Z vašeho účtu vám budou automaticky kredity za prodloužení lekce odečteny. Cena (kredity) za všechny tři varianty délky lekce je již na profilu pracovníka zobrazena a při prodloužení se z účtu klienta odečte jen rozdíl kreditů za delší a kratší lekci tak, aby celkový počet odečtených kreditů za jednu lekci i s jejím prodloužením odpovídal ceně kreditů za lekci, kdyby se zvolila ihned její delší varianta. Jestliže nemáte dostatek kreditů na účtu, nelze lekci prodloužit.
 8. Zrušení lekce. Klienti i pracovníci můžou zrušit lekci nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením lekce, v tzv. Výpovědní lhůtě.
  1. Pokud Klient nebo pracovník zruší lekci v průběhu výpovědní lhůty, klient obdrží plnou náhradu za náklady na lekci a pracovník nedostane podíl na zisku za lekci.
  2. Pokud klient zruší lekci mimo výpovědní lhůtu, klient neobdrží náhradu a pracovník obdrží podíl na zisku za lekci.
  3. Pokud pracovník zruší lekci mimo výpovědní lhůtu, klient obdrží náhradu v podobě dalšího termínu lekce, nebo mu budou vráceny kredity na uživatelský účet. Pracovník neobdrží podíl na zisku za zrušenou lekci.
 9. Vaše interakce s ostatními členy.
  1. Interakce s ostatními členy. Nesete výhradní odpovědnost za vaše interakce s ostatními členy. L2Y neposkytuje žádná ujištění nebo záruky, pokud jde o chování členů a nesmí být v žádném případě odpovědné za jednání kteréhokoli člena. Souhlasíte s tím, že přijmete přiměřená opatření ve všech interakcích s ostatními členy služby, zejména v případě klientů a pracovníků, kteří se rozhodnou setkat jinak než ve službě. Ty by neměly poskytovat své finanční údaje (např. z vaší kreditní karty nebo informace z bankovního účtu) ostatním členům.
  2. Osvobození se z odpovědnosti. Tímto se L2Y uvolňuje z jakýchkoli nároků, nároků na škody (skutečné, následné, nominální, represivní, nebo jiné), právní úlevy a jiné právní prostředky, z každého druhu a povahy, ať už známé nebo neznámé, zveřejněné nebo utajené, minulé, přítomné či budoucí, vyplývající, nebo jakkoliv spojené s interakcí s ostatními uživateli služby.
 10. Termíny a ukončení. Tato dohoda zůstane v plné platnosti a účinnosti pokud využíváte služby nebo jste členem. Můžete ukončit své členství, za podmínek týkajících se zrušení členství obsažených v této dohodě (6.5), a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu, prostřednictvím e-mailu. Chcete-li ukončit své členství pomocí cvicmeonline.cz stránek, pro analyzování a zlepšování služby, můžete být požádáni o poskytnutí důvodu zrušení vašeho členství. L2Y může, dle vlastního uvážení ukončit vaše členství zasláním oznámení na vaši e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o členství. Pokud L2Y zruší vaše členství v systému z důvodu porušení této smlouvy, nebude mít nárok na vrácení peněz. Všechna rozhodnutí týkající se ukončení účtů se provádí v uvážení L2Y. L2Y není povinno poskytnout vám důvod pro ukončení vašeho členství.
 11. Zabezpečení účtu. Jste odpovědni za zachování důvěrnosti uživatelského jméno a hesla, které slouží k registraci a používání služby. Souhlasíte s tím, že (a) neprodleně oznámíte L2Y o jakémkoli neoprávněném užívání vašeho uživatelského jména a hesla nebo jakémkoliv jiném porušení bezpečnosti, a (b) odhlásíte se ze svého účtu po skončení každé lekce. L2Y nebude odpovědné za žádné ztráty nebo škody vyplývající z nedodržení tohoto ustanovení. Měli byste brát zvláštní opatrnost při přístupu k vašemu účtu na veřejném nebo sdíleném počítači tak, že jiní nejsou schopni zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní údaje.
 12. Obsah na L2Y.
  1. Vlastnická práva. L2Y a její poskytovatelé licencí, vlastní a ponechávají si všechna vlastnická práva ve službě. Služba obsahuje obsah, vizuální rozhraní, interaktivní prvky, informace, grafiku, design, kompilace, počítačový kód, produkty, software, služby a další prvky služby (dále jen " L2Y materiály "), které jsou chráněny autorským právem. Informace a jakékoliv L2Y materiály, které jsou ve veřejné doméně a o kterých jste nedostali výslovného písemného souhlasu, nesmíte kopírovat, upravovat, publikovat, přenášet, distribuovat, předvádět, zobrazovat nebo prodávat. L2Y materiály nezahrnují uživatelský obsah (jak je definováno níže) nebo jiný obsahu od uživatelů. L2Y si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v této smlouvě. Nemusíte získat žádné právo, nárok nebo podíl na službě nebo L2Y materiálů, s výjimkou omezených práv stanovených v této dohodě.
  2. Spoléhání se na obsah. Poradenství, názory, příkazy, nabídky, nebo jiné informace a obsah, včetně uživatelského obsahu (jak je definováno níže), které jsou k dispozici prostřednictvím služby, ale ne přímo od L2Y, jsou a měla by být majetkem příslušných autorů. Takoví autoři jsou výhradně zodpovědní za tento obsah. L2Y nezaručuje přesnost, spolehlivost, kvalitu, zákonnost, bezpečnost, úplnost nebo užitečnost jakýchkoliv informací takto ve službě publikovaných, nepřijímá zodpovědnost za přesnost nebo spolehlivost jakéhokoliv názoru, poradenství, nebo prohlášení učiněné každé straně, která se objeví na službě. Za žádných okolností L2Y nebo její dceřiné společnosti nebudou odpovědné za jakékoliv ztráty nebo škody vyplývající z vašeho spolehnutí se na informace nebo jiný obsah takto publikovaný na službu nebo předaný mezi všemi uživateli a členy.
 13. Obsah vámi přidaný na službu.
  1. Přesný obsah. Jste výhradně zodpovědní za uživatelský obsah, který publikujete nebo zobrazujete (dále jen "příspěvek ") na službu, nebo předáváte ostatním členům.
  2. Upravování obsahu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že L2Y může, ale nemá povinnost, upravit, cenzurovat a odstranit veškerý obsah, komentáře, zprávy, fotografie nebo profily (souhrnně " Uživatelský obsah "), v každém případě v celém rozsahu nebo jen zčásti, který i v jediném bodě poruší tuto dohodu, je urážlivý, nezákonný, nebo který by mohl porušovat práva a bezpečnost členů.
  3. Licence pro uživatelský obsah. Odesláním uživatelského obsahu na jakýkoliv veřejný prostor L2Y automaticky udělujete, zároveň prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit L2Y a jejím pobočkám, licencím a partnerům, neodvolatelnou, trvalou, ne-exkluzivní, plně splacenou, celosvětovou licenci k používání, kopírování, předvádění, zobrazování, reprodukování, upravování a distribuování těchto informací a uživatelského obsahu. V případě odvození díla, nebo začlenění do jiných děl, takových informací a uživatelského obsahu, jsou poskytnuty a povoleny sublicence z výše uvedeného. Souhlasíte s tím, že se neodvolatelně vzdáváte veškerých nároků a tvrzení o morálních právech nebo přisouzení ve vztahu k vašemu uživatelskému obsahu. V každém případě můžete také udělit každému uživateli a členu služby nevýhradní licenci pro přístup k vašemu uživatelskému obsahu, jak povoluje funkčnost služby a této dohody. Výše uvedená licence udělená vámi je platná i po ukončení nebo vypršení platnosti této dohody.
  4. Prohlášení a záruky V souvislosti s uživatelským obsahem potvrzujete a zaručujete, že vlastníte nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení, abyste mohl psát uživatelský obsah na službu a umožnit tak L2Y používat uživatelský obsah způsobem podle této smlouvy a udělit práva a licence stanovené výše. Dále se zaručujete, že používání a publikování vašeho uživatelského obsahu službou a ostatními uživateli a členy nebudou zasahovat nebo porušovat práva žádné třetí strany nebo porušovat platné zákony či nařízení.
  5. Zakázaný Uživatelský obsah. Následuje částečný seznam uživatelského obsahu, který je nezákonný nebo zakázaný službou. L2Y si vyhrazuje právo vyšetřovat a podniknout příslušné právní kroky dle svého uvážení vůči každému, kdo poruší toto ustanovení, včetně a bez omezení odstranit problematickou komunikaci ze služby a ukončení členství tohoto rušitele. To zahrnuje, ale není omezen jen na uživatelský obsah, který:
   • je zjevně urážlivý pro online komunity obsahem, který propaguje rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzické poškození jakéhokoliv druhu, skupiny či jednotlivce;
   • obtěžuje nebo obhajuje obtěžování jiné osoby;
   • zahrnuje přenos „řetězových dopisů“ nebo nevyžádanou hromadnou korespondenci či „spam“;
   • podporuje informace, o kterých víte, že jsou nepravdivé, zavádějící nebo propagují nelegální aktivity či chování, které je urážlivé, výhružné, obscénní, rouhaví, urážlivé, sexuálně orientované, rasově urážlivé, nebo hanlivé;
   • podporuje ilegální nebo neoprávněnou kopii autorsky chráněného díla jiné osoby, jako například poskytování pirátských počítačových programů či odkazy na ně, poskytování informací, jak obejít nainstalovanou ochranu proti kopírování, nebo poskytování nedovolených obrázků, audia a videa, nebo odkazů na pirátské obrázky, audio nebo video soubory;
   • obsahuje omezení nebo hesla pouze s přístupem na stránky, nebo skryté stránky a obrázky (ty, které nejsou spojeny s odkazem nebo z jiných přístupných stránek);
   • poskytuje materiál, který využívá lidi ve věku do 18 let sexuálním nebo násilným způsobem, nebo vybízejí osobní informace od osoby mladší 18 let;
   • poskytuje instruktážní informace o nelegálních aktivitách, jako je vytváření nebo nákup nelegálních zbraní, porušování něčího soukromí nebo poskytování nebo vytváření počítačových virů;
   • vybízejí k prozrazení hesla nebo osobních identifikačních údajů pro komerční nebo nezákonné účely od ostatních uživatelů;
   • se zabývá obchodní činností či prodejem bez našeho předchozího písemného souhlasu, jako i soutěží, sázek, reklamou a pyramidových her.
  6. Profil registrovaného člena. Veškeré informace, které sdělíte na svém členském profilu, včetně informací na fakturačním účtu (jak je definováno výše), musí být přesné, aktuální a úplné. Pokud informace poskytnuté L2Y, nebo jinému členu, se následně stanou nepřesnými, zavádějícími nebo nepravdivými, musíte tuto skutečnost neprodleně oznámit L2Y.
 14. Zakázané činnosti. L2Y si vyhrazuje právo vyšetřovat a ukončit vaše členství v případě, že jste zneužil službu, nebo se choval způsobem, který by mohl být považován za nevhodný nebo který svou podstatou je nelegální či protiprávní. Následuje částečný seznam typů akcí, které nesmíte vykonávat s ohledem na službu:
  1. Nebudete používat službu za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný v této dohodě.
  2. Nebudete se vydávat za jinou osobu nebo subjekt.
  3. Nebudete pronásledovat nebo jinak obtěžovat jakoukoli osobu.
  4. Bez našeho předchozího písemného souhlasu se nebudete vyjadřovat ani naznačovat, že všechny prohlášení a postoje, které učiníte, jsou schváleny L2Y.
  5. Nebudete používat aplikace typu robot, k vyhledávání na webu, nebo jiného ručního, automatického zařízení či procesu k získávání a ukládání „mých dat“, nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat ani obcházet navigační strukturu nebo prezentaci služby a jejího autorizovaného obsahu.
  6. Nebudete posílat, distribuovat nebo reprodukovat jakoukoli cestou jakékoliv materiály chráněné autorskými právy, ochrannými známkami, nebo jiné důvěrné informace bez předchozího souhlasu vlastníka těchto vlastnických práv.
  7. Neodstraníte žádná autorská práva, ochranné známky nebo jiné oznámení o vlastnických právech obsažených ve službách.
  8. Nebudete zasahovat nebo narušovat službu, stránky a servery či sítě připojené ke službě nebo na webu.
  9. Nebudete psát e-mail nebo jinak přenášet jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení.
  10. Nebudete falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory s cílem zakrýt původ veškerých informací přenášených prostřednictvím služby.
  11. Nebudete formulovat nebo napodobovat jakoukoli část služby nebo službu L2Y bez předchozího písemného souhlasu. Nesmíte také používat tagy, kódy nebo jiné sdílení obsahující jakýkoli odkaz na L2Y, službu nebo stránky s cílem přesměrovat jakoukoli osobu na jakékoli jiné webové stránky pro jakýkoli účel.
  12. Nebudete měnit, upravovat, poskytovat sublicence, překládat, prodávat, zpětně analyzovat, dešifrovat, dekompilovat nebo jinak rozebírat jakoukoli část služby a jakéhokoli softwaru používaného službou nebo působit na jiné, aby tak učinily.
 15. Změny služby. L2Y si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo přerušit, dočasně či trvale chod služby (nebo její části) s nebo bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že L2Y nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli změny, pozastavení nebo přerušení služby.
 16. Blokování IP adres. Za účelem ochrany integrity služby si L2Y vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení blokovat členy z určitých IP adres v přístupu ke Službě.
 17. Autorská práva
  1. Oznámení. Podle politiky L2Y, L2Y reaguje na jasná oznámení o údajném porušení autorských práv, které jsou v souladu se zákonem o autorských právech. Po ověření okamžitě zrušíme bez předchozího upozornění účty těch, kteří tak učinili, abychom se vyhnuli opakovanému porušování autorských práv. Jste-li vlastníkem autorských práv, nebo jejich zástupce, a věříte, že jakýkoliv obsah sdílený ve službě porušuje vaše autorská práva, pak můžete podat oznámení podle zákona o autorských právech. Obraťte se na svého právního poradce a pro potvrzení těchto požadavků nám písemně doložte:
   • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.
   • Identifikace autorsky chráněného díla a tvrzení, že bylo porušeno, nebo v případě více děl chráněných autorským právem uveřejněných na službě se vztahuje jednotlivé oznámení, sepište jen seznam těchto děl.
   • Identifikace materiálu, který je prohlašován, že porušuje, nebo je předmětem porušení a který má být odstraněn nebo k němuž má být zakázán přístup, a dostatečné kontaktní údaje, umožňující L2Y najít tento materiál.
   • Informace přiměřeně dostatečné, aby umožnily L2Y vás kontaktovat, například adresu, telefonní číslo nebo e-mail na kterém můžete být kontaktováni.
   • Prohlášení, že jste přesvědčen a máte oprávněný důvod se domnívat, že použití materiálu, které je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
   • Prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a pod trestem křivé přísahy, že jste oprávněni jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

   Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o autorských právech, každá osoba, která vědomě nepravdivě označí materiál nebo činnost porušující autorská práva může být předmětem stíhání. Vezměte prosím také na vědomí, že L2Y může, dle vlastního uvážení, zaslat kopii takových oznámení ke třetí osobě k uveřejnění. Například, váš dopis (osobní informace odstraněny) mohou být zaslány na příslušné orgány pro publikaci.

  2. Opačná oznámení. Pokud se rozhodnete nám poslat opačná oznámení, aby byly účinné, musí být písemně sděleny a obsahovat následující (obraťte se na svého právního poradce pro potvrzení těchto požadavků):
   • Váš fyzický nebo elektronický podpis.
   • Identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl přístup zablokován a místo, ve kterém se materiál objevil před tím, než byl odstraněn nebo k němu byl zakázán přístup.
   • Prohlášení pod trestem křivé přísahy, že jste přesvědčeni a máte oprávněný důvod se domnívat, že materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku chyby nebo chybné identifikace materiálu, který měl být odstraněn nebo zakázán.
   • Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí okresního soudu, ve kterém se adresa nachází a že přijmete soudní obsílku od osoby, která podala oznámení.

   Vezměte prosím na vědomí, že podle autorského zákona, osoba, která vědomě nepravdivě označí materiál nebo činnost, která byla odstraněna nebo zakázána, v omyl nebo chybnou identifikaci, může být předmětem stíhání.

  3. Kam poslat oznámení. Oznámení a protinávrhy oznámení o údajném porušení, může být odesláno takto: Poštou: L2Y s.r.o. Mikulčice 446 69619, CZ Nebo e-mailem na adrese: podpora@cvicmeonline.cz . Berete na vědomí, že pokud se vám nepodaří v souladu se všemi požadavky tohoto oddílu, vaše oznámení nemusí být platné.
  4. Opakovaně porušuje. Vezměte prosím na vědomí, že L2Y okamžitě ukončí členství každého uživatele či přístup člena ke službě bez předchozího upozornění, pokud daný uživatel nebo člen, porušující autorská práva, je určen L2Y jako uživatel nebo člen, který byl z porušování autorských práv obeznámen více než dvakrát, nebo který na svůj uživatelský obsah nebo jakýkoliv jiný obsah uživatele, předložil návrh k odstranění ze služby více než dvakrát. Kromě toho L2Y vychází vstříc a není v rozporu se standardními technickými opatřeními používanými vlastníky autorských práv k ochraně svých materiálů.
 18. Vyloučení odpovědnosti.
  1. Výsledky nejsou garantovány. L2Y nezaručuje výsledky z používání této služby. Jakákoli prohlášení, záruky nebo jiné informace, které mohou být poskytnuty pracovníky a ostatními uživateli služby je výhradně na vrub pracovníka nebo uživateli. L2Y neodpovídá za žádné prohlášení nebo záruky uvedené pracovníky a ostatními uživateli.
  2. Žádné záruky. V plném rozsahu povoleném použitelnými zákony se L2Y, její pobočky, partneři a dodavatelé zříkají všech záruk, zákonných, předpokládaných nebo jiných a to bez omezení na odvozené záruky prodejnosti v závislosti na určeném účelu. Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby je na vlastní nebezpečí a že jakékoliv rady, které mohou být zveřejněny na službě, slouží jen orientačně pro informační a zábavní účely a nevytváří žádnou záruku, která není výslovně uvedena v tomto dokumentu. Služba, uživatelský obsah a obsah z jiných zdrojů, médií, software, dále služby nebo aplikace zpřístupněné prostřednictvím služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“, „tak, jak jsou k dispozici a se všemi chybami“, a to bez záruky jakéhokoliv druhu ať výslovné nebo předpokládané.
  3. Provoz a obsah. L2Y neodpovídá jakkoli za nesprávný nebo nepřesný obsah zveřejněný v souvislosti s poskytováním služby, ať už uživatelem služby, členem nebo kterýmkoliv ze zařízení naprogramovaném a využívaném ve službě. L2Y nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí, přerušení, smazání, závady, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikačního kanálu, odcizení, zničení nebo neoprávněný přístup či pozměňování, uživatelem nebo členem. L2Y nenese odpovědnost za případné problémy nebo technické závady telefonní a internetové sítě, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu a technické podpory, přetížení na internetu nebo na jakémkoli webu a jejich kombinací, včetně zranění osob a poškození uživatelů, členů či počítačů jakýchkoliv jiných osob, v souvislosti nebo vyplývající z účasti nebo stahováním materiálů ve spojení s webem nebo v souvislosti se službou.
  4. Uživatel a členské chování. L2Y neodpovídá za postoj, ať už online nebo offline libovolného uživatele nebo člena služby. Za žádných okolností L2Y a žádný z jejich partnerů, nebo distribučních kanálů nemá odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody, včetně osobních zranění a smrti, vyplývající z použití služeb, jakéhokoliv obsahu odeslaného na službu nebo předaného členy, či jakékoli interakce mezi uživateli služby a třetími stranami ať už online nebo offline, na službě i mimo ni. L2Y nezaručuje a neslibuje žádné konkrétní výsledky z používání této služby.
 19. Odkazy a služby třetích stran. Služba a třetí strany mohou poskytovat odkazy a funkce ve službě na jiné webové stránky nebo zdroje třetích stran (" Služby třetích stran "). Vzhledem k tomu, že L2Y nemá žádnou kontrolu nad službami třetích stran, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že L2Y není odpovědné za dostupnost služeb třetích stran, neschvaluje a není odpovědná za jakýkoliv obsah, reklamu, produkty nebo jiné materiály, které jsou k dispozici na službách třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že L2Y nebude odpovědné, přímo či nepřímo, za jakékoli škody a ztráty způsobené nebo údajně způsobené v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na takový obsah, zboží a služeb dostupných prostřednictvím třetích stran. Přístup a používání služeb třetích stran, včetně informací, materiálu a produktů jsou dostupné prostřednictvím služeb třetích stran a jsou výhradně na vaše riziko. Pokud zanecháte službu, naše podmínky a dohoda se třetími stranami vůči vám zanikne, proto byste měli přezkoumat příslušné podmínky, dohody, včetně soukromí a shromažďování dat, jakékoli služby třetích stran.
 20. Zřeknutí se odpovědnosti za zranění nebo smrt; Omezení odpovědnosti; ško­dy.
  1. Uvolnění odpovědnosti za zranění nebo smrt. Vaše účast na lekci nebo jiných programů prostřednictvím L2Y je na vaše vlastní riziko. Cvičební programy jakéhokoliv druhu představují neodmyslitelně nebezpečí pro účastníky. Ani L2Y ani pracovníci nemají odpovědnost za jakékoliv osobní zranění a smrt, ať už pracovníka či klienta, způsobenou používáním služby či při lekci a vy s tímto faktem jste seznámeni a souhlasíte. Členové by se měli před začátkem využívání služby nebo jakéhokoli cvičebního programu a lekce poradit se svým lékařem. Ne pro každého jsou vhodné všechny cvičební programy a lekce. Zkontrolujte si veškeré vybavení a oblast, ve které budete službu používat od všech nebezpečných předmětů. V případech, kdy platné zákony neumožňují odpovědnost zmíněnou výše, L2Y přebere odpovědnost pouze v rozsahu zákona.
  2. Omezení odpovědnosti. Kromě soudní pravomoci, kde jsou tato ustanovení vymezena, jinak v žádném případě a za žádných právních teorií, bez omezení nedbalosti, nejsou L2Y a její dceřiné společnosti, dodavatelé, zaměstnanci, zástupci, pracovníci a partneři třetích stran vůči vám či jakékoli třetí osobě, odpovědni za případné nepřímé, exemplární, náhodné, zvláštní a následné škody, včetně a bez omezení ušlého zisku, dat, použití, nebo nákladů na krytí, a to i v případě, že bylo L2Y upozorněno na možnost vzniku takových škod. V případech, kdy rozhodné právo neumožňuje výše uvedené omezení odpovědnosti, bude odpovědnost L2Y omezena v rozsahu povoleném zákonem.
 21. Odškodnění od vás. Souhlasíte s tím, odškodnit L2Y a její mateřské, dceřiné společnosti, pobočky, představitele, agenty, licence a další partnery a zaměstnance, pokud jsou shledáni nevinnými, z jakékoliv ztráty, odpovědnosti, pohledávky, škody, závazku, poptávky, včetně poplatků za jejich právního zástupce, vzniklé jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho užívání služby, z vašeho porušení této dohody, z vašeho uživatelského obsahu, nebo z jakéhokoliv porušení svých prezentací a záruk uvedených výše. L2Y si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoliv záležitosti, ze které jste pověřeni nás odškodnit a vy souhlasíte s námi spolupracovat na vyřešení těchto pohledávek. Souhlasíte, že nebudete řešit žádné záležitosti bez předchozího písemného souhlasu L2Y. L2Y vynaloží přiměřené úsilí, aby vás informovalo o takovém nároku, žaloby nebo řízení poté, co se o něm dozvědělo.
 22. Různé.
  1. Všimněte si. L2Y vám může poskytnout oznámení, včetně oznámení týkajících se změn této dohody, e-mailem nebo zveřejněním na službu. Oznámení bude považováno za předané 24 hodin po odeslání e-mailu, pokud nebude L2Y oznámeno, že je e-mailová adresa neplatná.
  2. Žádná třetí strana příjemci. Souhlasíte s tím, že s výjimkou případů výslovně uvedených v této dohodě, nesmějí být třetí strany oprávněni touto dohodou.
  3. Vývozní kontrola. Software z této služby (dále jen " software ") podléhá kontrolám vývozu z České republiky a Evropské unie. Žádný software nelze stáhnout ze služby ani jinak vyvézt mimo území EU.
  4. Příslušnost soudu a volba práva. V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího ze služby, výslovně souhlasíte s tím, aby každý takovýto spor se řídil zákony České republiky.
  5. Vzdání se práva. Ustanovení této dohody lze odchýlit pouze na základě písemné listiny provedené stranou, která má nárok na prospěch tohoto ustanovení. Pokud L2Y neuplatní nebo nevynutí jakékoli právo nebo ustanovení této smlouvy, neznamená to zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
  6. Celá smlouva. Jedná se zde o úplnou dohodu mezi vámi a L2Y týkající se využívání služeb, a nahrazuje všechny předchozí sdělení, prohlášení, dohody a smlouvy, ať už ústní nebo písemné, mezi stranami s ohledem na uvedený předmět. Dohoda nesmí být změněna jinak než písemně a podepsána oběma stranami.
  7. Klauzule o oddělitelnosti. Pokud jakékoli ustanovení této dohody by bylo nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevykonatelné, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od této smlouvy a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení.
  8. Přiřazení. Dohoda a související pokyny, veškerá práva a licence udělené podle tohoto zákona, nesmí být převedena ani přiřazena podle vás, ale může být přiřazena L2Y bez omezení. Jakýkoliv pokus o přiřazení v rozporu s touto dohodou bude neplatný.
  9. Nadpisy. Nadpisy a odkazy jsou zde jen pro účely pohodlí, netvoří součást této dohody a nesmí být považována jako omezení nebo ovlivnění některých z ustanovení těchto podmínek.
  10. Nároky. Vy a L2Y souhlasíte, že veškeré spory vzniklé v důsledku nebo v souvislosti se službou musí začít do jednoho (1) roku po vzniku žaloby. Jinak takové žalobní nároky budou trvale zakázány.
  11. Zveřejnění. Služba je nabízena a zprostředkována firmou L2Y s.r.o., sídlem Mikulčice 446, 69619, CZ. Email: podpora@cvicmeonline.cz