Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru www.cvicmeonline.cz a www.cvicmeonline.eu, společnost L2Y s.r.o. (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochanu osobních údajů pod č. 00051739.

K registraci k některým službám nabízeným provozovatelem na internetových stránkách www.cvicmeonline.cz (.eu) mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů, jako je např. údaj o jménu, příjmení, e-mailové adrese, číslu telefonu, pohlaví, facebookovému profilu apod. Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Obecně platí, že uvedené údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem poskytování a zlepšování služeb a produktů nabízených na stránkách cvicmeonline.cz (.eu). Tyto informace může poskytovatel dále použít pro poskytnutí obsahu odpovídající potřebám klienta nebo spolupracovníka, může se jednat o upozornění na novinky, změny, akce a marketingové propagece služeb poskytovatele.

Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažduje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb cvicmeonline.cz (.eu) je zcela dobrovolné.

Uživatel, který poskytl provozovateli osobní údaje, a to včetně citlivých údajů, souhlasí s tím, aby provozovatel takovéto údaje zpracovával pro účely uvedené výše, nebo aby takové údaje nechal zpracovat jinou pověřenou osobou. Uživatel tímto dává výslovný souhlas k uchovávání a zveřejňování takovýchto údajů v rámci služeb provozovatele za výše uvedených podmínek.

Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu neurčitou. Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace (v případě affiliate partnerů), které se týkají používání stránek cvicmeonline.cz (.eu) ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům,smluv­ním partnerům a zástupcům s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů, kteří musí tyto informace znát,aby je mohli pro naši společnost spracovat, a kteří jsou vázáni přísnou povinností zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání a ukončení spolupráce.

Požádá-li subjekt údajů cvicmeonline.cz (.eu) o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu se zákonem povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Učinit tak můžete na podpora@cvicmeonline.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nebylo změněno. V případě změny, je toto prohlášení platné za 30 dnů od jeho zvěřejnění na službě.